Kläder > damkläder > klänningar > 34/36, köp, försäljning och bytes annonser


Murarne pa detta Palatfet aro ganfka tjocka och ftar- ka. Den liegcr vid 33 grad. Some of the fakes are very good.
Tur- ki k Predikan af en Jeiuit. Prinfcns af Moldau In- flallation hos Stor-Viziren. Un- derrSttelfer angaende AsHdi och Curdernc. Skilsmcffan ifran dct Sv. Veleftine, en Turkiflc By. Efterrattelfer om Handeln i Volo, Tirnava, en ledfam handelfe darftades. Gia- kirtce Arke-Eifkopen darftades. Atfkillige andre Klofter, anlagdepaho- ga bergsklippor, bef6k,as och beflcrifvas. Kloftren Vitoma och Dufico. Landecs beflcaffenhet omkring Trikkala.

Staden Trikkala befokes a nyo. Byn Misdan , Anriqui- teter dSromkring. Des lage bc- flcrifves. Fargerierne i Ambellaki, Berget Offa. Relan til Salonichi, hvarProf. Uptackt gjord i Kongl. Hr Norbcrgs arbcte pia Bibliotheket darft. Brefvet 3j dat- Mejland, tl. Anmarkningar under ReTan genom Frankrike och Italien.

Turin beflaifves kor- teligen. Tufculum eller nu for tirien Tufculano. Relan ifrgn Rom til Milano tiibaka, och Obfervarioner under denfamma. Bibliotheketj Des Oden och Handfkrifter. Affkrift af detta MSC tages. Den- ne Stadens mSrkvardigheter omroras korteligen. Utdrag utur et JvlSC. Afre" fan til Turkiet, Bilaga, Brefver 5, dat. Urefvet 6; dat, Conjiantiuopd , d.

Folkets frukcan f6r Framlingar. Oen Thine och flere oar. An- Ikomften til Venedie;, QujrantaineTr och omltlndie- heter fom darvid i agttagas. Brefvet 9j dat F'ejtedig , d. Fortfattningen af Maroniiifka Praften. Boktryckeri pa Eerget Kesrevan i Syrien.

Des Svar pa addUig. A J" d. Mm bad fin afref,uKie Van i Turkier anmSrk. K G , fv-en fp,n det ha. Jag gick i land och belag Staden , fom ej Sr ftor, har endaft 2 a 3 gator; men defs lage vid Themfe-floden ar vackerr. Denne Profvare pa- fans for nigra manader, och Upfinnarens beloning bcftar i uteflutande rattighst, at pa viffa ar forfar- diga denna Machine.

Har aro Bad in- rSttade i Hafs - eller falta vattnet. Medici bor- jade for ungefar 20 ar fedan rccommendera den- na Cur, fSfom ganfka halfofam. KuUerne aro afven dylika Bad.

Denna Refan kan med god vind goras pa 2 dagar, men ej pa kortare tid for Eb- bens fkull. JI var vid upvaknandet vid Dover. Sedan fegladc forbi Staderne Jiye och Hafiingi. Napoli ijyi, in gjo, iidor. Eoken ar battrc, an nun af en Betjenr kunnat formoda. Ifran Neapel til Conftantinopel refte ban pa det famnia Skepper, med bvilket jag nu fcglar. Dartmouth ligger vid inloppet af Floden Dart, den vackrafte Flod i hela Riket, i anfeende til dc tacka utfigterne.

Landet Devonfhire raknas for det baft upodlade i hela England. JD- 2 hade vi pafferar Liffabon, fom har 33 gr. Pol-hogd ; och ligger mil i S. Namnet Algarvien ar Arar bifkt. Landet nSmndes la af N'orerne; ty det var det Vaftralta eller malt Occidentalilke de agde. Dct var Cap Spartel elier Udden af Barbarier. Skepps-Ca- pltaincn berartade , at han gatt til fots ifran Tcniqcr til defla Kulleme; at dar ar myckcn Sad, godi, men fma Kor och Ikona Drufvor. Dc Africanlke Druf- yorne ofvertraffa de Neapclitanflce , 5ro ilore ocli ganflca lore.

T lags Bergen i Grenada i Spanien ; llkar ledes d? Africanflce , men pa langt hall. Pa fidm bredvad Sr et Caftcll anlagdt pa en annan klippa': Kan handa at denna klippa ar 6n Levace.. Foiiande da- gen fags ock Sicilie-n. Vi voi'o nn framfor St. Iili lil J J. Vi vereej nam- iiw-t pa denna Provinccn , men den ar naftan parallel mcd Tripoli, innan man pafferat W.

Stiilt vader har la forfoljt ofs hela tiden bortat , la at vi agt radrum ftog pa ofs , at b? Hh les TrSn, iikfom fatte i rad och isixll. Ar ; Ma JUS. Ifran denna Udde til Dardanellerne Ir ej mera a'n 1 1 grader el- ler lieues. Adriatifka Golfen har nailan 8 grad eller lieues 1! De aro Bergsboar pa Morm , fom aldrig vark underkufvade af Turkarne , och de hafva fit namn at Maim fom Sr deras hufvud-tilhall. Vid 3- lynen af Grekeland, kunde jag cj afhalla mig ifrin nagra almanna Betraktelfer ofver de.

Undeifatare af de barbarifkd Turkarne, delraga de nu med fine Hexrar i barbari. Venctiancrne for- lorade Murea , da Turkarne, af hvilka Vene- tianerne erofrat det ar , atertogo lander, Ve- nerianerne mifte det utan at la til iSjandes rora fig, ry de leninade icke en enda Bataille. Ar icke detca en underlig omvaxling, at Mifsdadare och Urtingar nu bebo en 6, dar Femu var fodd och tilbederi fordom, ty hon hade har pa 6n, lorn Sr dc gam- las Cythera, et pragtigt Tcmpel. Den liegcr vid 33 grad.

Dcnni Stad ar Cerigo eller Cythera. Vi lago i'edan en- annan Scad pa liatten , fom heter S: Q liSrIigaae vind, rils vi Id. Solen gick ned k] 6 -? V, fcgladc i Olkr , och lago framfor o! Vi foro nSra forbi On Dar aro mga berg; cndalt backur, tlmligen vackra.

Dan ftorre ar de ganilas Shemea, men den mindre ar det ratta Delor , hon ar bakom den ftorre i foder. Dar var detj fom Apollo hade et la dyrbart Tempcl.

De aro bagge bergige ; men den forra ganlka val upodlad och folkrik. Dec bafta Silke -. Mycone , fom Sjoman vanl. Ockfa Wef Lord Pierey fa intagen af dem , at han tog med fig harifran en vacker Grekinna. At undvika vidlyf- tighet , fom ej annat kan 5n blifva trottfiimt i et fa tort amne, forbigis iipraknandet af atfkillige ftorre och mindre 6ar fom paflcrades. Jag hade nu den lyckan, at efter fa lang Sjo-refi anteligcn fa fc fafta landet af Afien ; och e. Golfen ar rart vacker ; dSi- Sro ofveralt Ofive-rrad, grona kul- lar och byar.

Vi hade nu beftandigr vaegat ikrmg pa boljorne och cj ankrat fedan'vi voro i Dartmouth i England. Hautefort trodde, at jag, fcdan vi lenaft trafFa- dcs igenomvandrat bade Egypten och Arabien. Den sr cj mycket ftor, men vSi bebodd; rnan tror at InvSnarncs antal fiiger til apcooo.

Den ar beJsgen pa en bncke , men flutrar utfdrc och gSr lyings ut. Beknnt h det, at Staden ej nu hgger pa det ftiSUct, Ah den aldr.

A- kxander dcaStore grundade den fdrft hIr. Smirna ; bar uppchallit fig har i 9 ar, och gifte fig for 5 ar tedan incd afl. Har mycken Credit i Stadeii , ty h. Hr C aiul Jnfii rjenre Faderneslandet med all hedcr i 35 ars tul , fend: Jag foljde med DoO: Carl XII afom Drahant. Han ralar Svenfka la ganfka val, at man- mafte for' undra fig darofver, ebuni ban ej varit i Sverigc, fedan ar Han vet ock, at ractligen communicera med andra fina kundtaper och fin er- farenhet. Gtijlaf in och des Guft ivifka egenfkapor.

Fdrita middagsnialtiden i Afien var faledes for mig ratt an- genam. Hr Prysfonnel fade mig, at han kant Hr Otter i Paris; han beromde honom lafom un Hom- me prodigieux i anfeende til des kunfkaper, i fyn- nerhet i Spraken; han arbetade outtrottligen och fof ganfka litetj var dock mycket kringfpridd i Sta- den och hos de Stora. Emot afconen foljde mig Hr D.

Jag befokte ock Hr M. Vare Trosforvanters anral kar pa orten fliger ej ofvcr 27 a 30 perfoner. Jag befok- te Snnu denna afton atfkillige Frankifkc Kopman, Dc, fom aro valmaendc , nytja vanligen med fina Earns upfoftran den utvSgen, at de landa dem 6f- ver til Europen pa nagra ar ; ty hSr faknas alia til- fallen at ge fina Barn en tilborlig upfoftran.

Sa lin- derglr all ting hSr i verlden omvaxling! De forna Jonier och Smirnas Inbyggare voro de , foivi egde naftan alia mojiiga kunfitaper pS en tid , da ftorra delen af Europen lag nedfSnkt i djupafte barbari och okunnighet; och nu 5re vi i ftSnd at uplyfa dem: Des- fe handelfer gifva rikligt forrad ril betraktcifer.

En Nation, lorn ej har ringa- fle kiinikap om andra Folkflag, och fom aldrig re- fer utom hemknutarne for at fe och 15ra niigot, k,in ock ej vara annorlunda befkafFad. Det hjelper ock mycket til at oka deras hogmod , at de fe Eu- ropeerne, ifran alia kanrer , komma til Tnrkiet, dSr de vid flera tilfallcn mafte halla til godo, at blif- va forodmjukade af denna barbarifka Nation.

Exem- pel kunde anforas , utan at behofva foka dem lingt tilbakas ; men den fom har luft at finna dem , han Hfe Engelsmannen Hr Porters Rcfe-bcflcrifning, e- huru hvar ovaldig mMe tilfta, at han i mycket har exagererat. Nu fdr tidcn hafva likval Turkarne i- ; gfenom de Ryflca fegrarne blifvit nagot fogligare. Sallan rrtpa dc Giaiir at en forbigaende Frank. Af Smirna - boernc Stnjot jag under mit vidande pa orten al hofhghet. Redan i de forre Bladen ar namnt, huru mycken tjenftaktighet mig bevifades af af], Sv.

Zim- Ar ,- Majus. I famma Hus 5r ock Lutherika Kyrkan, fom cj ar myckct Itor, msn timligen vacker. Lii- deke 1 fin Bok. Det h en Tort Journal 6fver bans Le-, tture. Innehaller ej blott anrekningar, fom hafva gemenfkap med Bibein och Theologienj t. Den beftar af 2: Det ar et nyare tiders arbete, formodligcn af Genueferne eller ock af Grekerne under Kejfare - regeringen ; det ar val gjordt, och kan laledes ej vara af Turkarne. Elvhis; utan det flyter ur kallfprang , fom lig- tiden vil nf denna interefTanta Refa gSra en ny Uplnga.

Igenom den fkicklige Grekifke Lakarcn och Allkaren of Nat. Hiftorien, Hr Dcmetri , Ibm M. Hr Halfelqiiift var nodfakad, at fraga fig fram bos Folk, lom om Ve- tenlkapen e badj ringafle begrep; faledes ej under- ligt, om atlkilligaNamn blefvo oriktige ; men Uv De- metri , fom kanner Ofterl.

Jngar, i fynnfrhet ifran. Icke bor den ke efter den Tyika Ofverfattningen , forfattad af Hr Gaiklmfcb och trykt i Koftock FSi' I'o Hcul kari et mifs- tag i denna Ofvcrflttning anmarkas: Det Svenlka ordet Aiinior bar f. Det berlftas, at Tu. Golfen, men kild ifran Hafvet; dar vaxer dock en mnngd hafsror.

Ruiner finnas i fjelfva vatt- net; formodligen h. Gent ofc- ver, invid vagen ar en ftor Fontaine pi Tiirkilka vifet.

Har fran fyntes ganlka val r. Hr Peysfotmd har ock forfattat en Bejlrifning lifver Can- dia; den I: Ar 5; Majus. Denne Herre ager manga infigrer och ftor kanne- dom. Alia Svenfkar, fom komma ni oiten, njuta af hononi lika omhet fom ai- en Landsman. Hans Hiis ar ct af de mail: Han foljdc mig fcdan om bord, och jag undfagnade bonom med Pounch , men for- madde cj ofvcrtala honom at fmaka Vin eller Bran- vin. Darefrer drucko vi afven Saltans Ikal.

Dfenna Vik har 15 a ig Italienflca mil i lang- den, och tracker fig ifran ofter til vefler. Til at afhjelpa detta, bor man underfoka huru Grekerne nu for tiden kaila dem, da flcilnaden tor handa ej blir a ftor.

Pa 6n vaxa mangroi- jo-trad och Tallar. Dar bygges Skepp for Kejfa- len if Tall. Fafta iandet gent emot Tenedos, ar det lagfta jag fett i Archipelagen. Sa- ledes var Troja be! Yh Capitaln hifi'ade Flagg och ballade Flottan med 5 Canunfkott.

Capudan - Eafchan 15r befvara ofs med i. Candia eller i Ale- xandria. Landet ar fkont och vSl upod- Jadr. Europeifka lander Sr hogre , och fynes tort C 3 och r: D;irdrnel- Icrne aro 2 Sradcr gent emot hvarandra , med Faft- ningar, pi hvUka Hgga ilora Canoner, laddadc med fteii-kulor af 60 kalpunds vigr.

Hac Sro inga Morq-. Har 5r Mare di Mcirmora eller Propontis nog fmalt, och har form af en vacker Flod, mycket biedarc an Themfen ; pa viffa ftallen iik Mdlarm i Sver. Harifran aro circa 60 Italienflca mil til Conftantinopel och hka langt til injnppet af HeU lefponten. Hnfvet ar cj bredare har, an at man kan fe land. Des Torn, Domci , Murar. Refan iidn Sniirm har eljeft gatt lyckliat och varar biott 5 digar.

Har vid Conllantinopel ho ej de 7 Cergca hoga nog for at gora mycken verkan , men Stadens vidd pa alia fi- dor och dcs ftorlek , fortjula verkeligen. Otalig at fnart fa fe dcnna bsfynneriiga Staden pa narmare hall, fatte jag mig i en TurkKk Bat ellor Kaik, fom roddss af en Armenian, och for kring Sraden. Saledes aro Conrtantmopels murar gjorde af Grekiika koniternes rumcr. Jag pafferade Sctdari , och hade Topma.

Utfigren pa den- na fida ar vida vackrare an dar vi ligga til ankars. Mangden af vackra Mofqueer ar otrolig. Turk figa, om han komme til Rom? Ie fafta hela hans upmarkfamhet. Jag begaf mig up i Pera, dar alia Eurapeifke Minifbarne bo. Man var fyffeiiatt at bara en Canon , hvilket ker pa gamla yifit, neinl. Pa tilfragan, hvarfore denna gamla method an, bibeholls, fvarndc Hr Cam- pell eller Muftapha: Hr Muftapha har varit har i ig ars tid.

Afven har hui foriardigat Taflor, ibm foreftalla de formlmfta Turkilka Feliiviteterne och de darvid oflis-e brukcn. Han lar mig i'e en Malning. Men Ma- laren invande: Mufti hnller ec Tal til honom. Angellgen at genaft beeynna ISra kannadcn Turkiflta Naiionen. Jag upHcot faledes ej kngre at beloka et af deras ofFentliga Bad.

Man afklader fig f6. Balfinen ar ej 13 ftor, at man k: D ih- 26 J. For et dylikt Bad bcralar hvar per- fon 15 Pnra eller ungefar 3 Daler Kopp: Han ftod i utmlrkt nad hos fift afledne Kejf. Miiftaplia , och mafte dagligen vara hos ho- nom.

Han lac 6f- verlatta Franfyflca Gazettcrnc at fig, och falte ofta med Dofl:. Gobis om fifta Revokitioncn i Sverige, 1-amc hade ftor agtning for Kon. Mitjiapha var aldeles icke higot; han fruktade ej for Janitlcha- rerne och deras iipror; men italde fig andSktig, for atvinna Ulemas ellcr de Lagklokas tilgifvenhet ; ban forlummade likval 3 Fiedagar a rad at infinna fig i Mofqiicen 5 Folkcr knorrade , men han brydda fig cj darom. Gobis tror fom jag, at det cj varit omojligt for den bekanta Fru Montaign at Hip.

Man- ga Qvinnor , fom aija tyger , broderier och hvarje- handa granlat , hafva fritt tilrrade. Han har Sfven lett: Han lit ockf3 Hr Gobis kyiia den. DefTa Hogtider 5ro koftfamme. Sfven for de Chrift. Fredric i D 3 Svc-. Sverige ; dSrpa fta Arabiflce Infcriptloner famt Ricnin- gar, fom da rcgcrande Saltan Mahmoud ijeli' hade gifvit , for ar la. Caravancn, fom for til de hdiga orter Mecca och Medina , gjorde fit uttag. Dcsutom flcrapas 5 vcn berydliga fiimmor tilhopa under refan, neml.

Sultans flcatr, fom fores til Mecca. Rike och alia andaktiga Mufulman ikjuta nlfamnians. Proceffiionen begynres ifran Serail'e- garden, for igcnom de furnamfb gatorne , U Cii fedan ofi'crfordes Caravanen pa en Galere til Scutari. Jag fag den ifran inre Borg-gardcn,' dit man fick tilftand ar ga in denna dagen.

Framft gick Sultans Vakt: Carnvanen iippehaller ig i Scu- tari 8 a 10 dagar, da Res-lSlliknp lamias Ah ifran alia kamer, och icdan burjas matchcn, dock utan at 1 akt taga den ordijmg,fom vid utiaget ur Conftantmo- pel. Det ar fift;i manaden i deras ar. Caravanen anvSnder circa 5 mai. Man anvandcr 9 uiah. Sc a fortaret irJ'Jl hela aret i en hclig latja.

Illuminationcn i Svenfka Horelet var affen rate vacker , nicd manga Speglar i Europeifka fmaken. DefTa Turki ka H5gtiuiigheter. Illuminationen i dcr Palat- fet, fom tilhor Piinfcn iMoIdau, var en af de vick- rafte man lag i denna Dojianmn; dar voro afvcn adla ftenar utfatte och eciaireradc.

Hos Grekifke Patriarchen var, aldeles jmorkt, och des port tilftangd. Vidarc belags i Ju- darnes Qvarter, Balata kalladt, illuminationcn ho? Bade Garden och Salen var full med Folk.

Jag gick in i Salen , och ehuru jag var den enda i hela hopen fom hade hatt, blef jag dock af ingen ofre- I Ar ; Augustus. En Turk, fom ville underrat- ta mig om den peifonens vaidighet,pa hvilken man vantade , vifade mig fit finger och fin ring.

Han ville darmed laga: Dc danfande voro Goffar med bara totter, lorn voro ganflca fmutfige ; jag rror at de voro Greker; man later dem danfa Menuetter , for at gora narr af ds Frankifke bruken.

Jag gick Fram och fatre mig pa den fidan dar Stor-VizTren Catt ; iratiifur honom lod en Siaf, fom flaktnde pa honom med en ftor Sol-fj. I Salen voro OljcLampor ocli Ljus gjorde af ralg blandad med vax. H,n nudgadcs ofvergifVa rranknke for en duell och Tyfkland likalcdes , dar han blet domd til doden for det han utmanac fin f orman Prins Eugene. Hno rymde ur frtngelfet, och bcgiif fig til Vencdig- Kejlareii. Han re- fte da rii Bosnien ,- bJef val cniutragen af Palchan darltades, mm andra gangen rtrcrfordrad af Kejfa- ren, och Paichan riidde honora ar andra klader och anniga Turkifk dragt , lildoni vuvs ban en Muful- nian , den man ej ar faibiindcn ar utleninj.

Mm vet cj vifsr , om Gr. Han lefde cijcft pa Chrifliia viCet ; och ryktet ibiand Fiankeine harltadcs vil formala , at hail inom fit Has hide ct liret Capell, dar Catbol- fka Mclfan laltes aK en Munk, i'om incognito mfann fvi, och forratr.

Atminltone Icfde Gi-efven i den omftandighcien pa Chriihu v. DSruppi foljdc Secreteraren til fots med Brcfver, och fluriigen vi nf den ofrige Suiten.

Al- leiammans voro Engelsman, undanragande 2: Vi gingo falcdcs i god ordning ge- nom Pcra ned ti! Topclnma , dar Batar lago tilreds och jfverforde ois. Han och Ambafladcuicn facte fig ned pa en gang i SofFan och drucko Catfej hvarefter vi alle ftego til baft. Den, pa hvilken Ambafllideuren red , var ganlka praktigt utftoffer. LaCarens noje, da man, ntuv Sal. Bjoinflahls Dagbok , meddelar anda in- tjl deminfl-a cmftiindigheter, fom i akt tagas vid en Oftevlanfk Audience.

Eiigelfive Drogmanerne til hftft ; efter dem red Secrcteraren , fom bar Brefver ; berflet hangde ledigt pS HSftens ha! Omiider kom Ani'- baladearcn fjelf, beledlagad p3 ofvannSmnde 15tr- och omknng HSften gingo 6 Tfchokadarer. Vi redo nog obeqv5mt utJn Stoflar och Snarrar- gimika tranga Salar och mycket korta ]arn-Aegb6g- lar. I et Land, dir bruk och whJe- feder galla lika med Graiidl9 ;ar anr. AmbafTadeuren nodgade honom at avancera Snda til forfta trappfteget, dock utan at han gick utfore det- famma, hvulkec blott fker for Extraordinarie Am- baffadeurerj lafom t.

Men AmbafTadeuren blef ftilla ftaende nedan for trappan , och tilfade ho- nom: Vid deffa orden nodgades Drogmanen foga fig efrer hans Iftundan. Han mafte lyda forefkrift, och fick ej folja egen hug och bojslfe.

Efter en kort ftund tilfades Am- baffadeuren at intrSda i Audiencc-Salen, dit vi afven Jtfoljde honom. Et ognablick efter Ambaffadeu- ren inkom ockla Stor-Viziren , beledfagad af atfkil- Jige Portens fornamftc Ambetsraan. Vid detta til- faller hade Stor-Viziren fin Ceremonie-Turbant utfi- rad med en Gull-galon cller bindel fom gar ifran hoger til vanfter; hvaremot de andre forname Am- betsman bara den ifran vSnfter til hoger.

Dcnnc Bindel 5r ganfka bred , och omgifver Turbanten ne- dantil i form af en Fefton. Han inrog fir fBlle pi en lang Soffa i et horn afSkn, och Ambalfadcuren fatte fig pa en Kui-rftol gent emot. BSgge defTa Herrar obferve- rade noga den etiquetten at iltta fig ned pS en gang; n. Portens Drogman tolkade det pa Turkillca, och flurade med en gS" djup bugnmg. Drogmanen hck en Cafran, likaia vi ofnge; men Secrereraren bckon. Nastluknr uf- " deltes biide at Anibiiff-ideuren ocli ar ofs foin voro mcd -honqm.

Da vi kommo ned til llatarn;: Einuitagandac efter ankomften ofver vatnet til Conflancinopel ianu Proceffions-ordningeh, var afven enahanda; men da vi kommo til Porten eller Stor - Vizirens Palats , mafte vi ftanna och Viinta. Eftcr en kort ftund fiiigo vi fe heia denne Stor-Mi- niftctns Saire 'tittaga ur dcs Palats och paffcra fram- for ofs.

Vid forbifarren ballade hm pa Ambailadeiircn. Den- ne andre EorggSrden ar ej jamn iafom den furite, utan afdeld i Terrnfrer, pa hvilka Cyprcffer arc plan- terade; cljeft. Ambafladcuren inrrMde 1 D. HIr afbidades btor-y,zuen, iom infann fig efrer en kort ftund, och iatte iig p3 en bank fram i Salen. Hans Excellence fatt pa en Kullerftol och vi dfrige ftodo. Divans-Salen ar naftan fjrkantig, och pa fidan ar en annan Sal, likaledes med kiipa pa.

Denna Sal ar enilaft kild ifran Div. Ficra per- f oner bletvo, den en: Stor-Viziren per utflaget cnfam , och de an- dre Herrarne blefvo icke en gang horde, la at des- fe Bankman ej hafva nagon r6ft,utan blott lite i Di- van.

Denna bcralning plar gemenligen ke, nSr fram- mandg Minillrar ha fva. Audience, och drar langt ut pa I Ar J December. Ef- ter llurad afloning nlreddes maltiden.

Man fram- fatte atfk. Man den fS haL? Pa Banken var et rodt kla- de lagt och en Dyua , pa hvilken Anibaffadcuren fatre fie. Vi fago Stcr- Viziren paflera ftamfor ois, beledfii- gad af Tlchaoufch-Baichi, fom bultade i marken med dems ftafvar; fedan ingick Stor-Viziren eniam til Sulron ; likaia gjorde afven Capudan BaCchan korc dareftcr. Anreligen kommo Tfchaoufch-Bafchi och belerifiigade Ambaifadcurcn til dorren, altid i akt ta- gande den fornvaliceten at bulta med ftafvarne.

Vid dorren blef hvar och en, fom Itfoljde Ambaffaden, tagen under atmarne af 2;ne Capidgi Balchi, en pa hvardera fidan. Vi paflerade en mangd af Eunu- ker, fom ftodo pa omfe fidor i flere rader. Eljeft ar den la ftor , at 4 a 5 perfo- ner latt kunde rymmas darpa ; ofvanf ore ar en Him- mel med vidhangde Ornamenter i Turkiika Ima- ken, iafom forgylda Klot, Guld-toffar m.

Sul- tan var rikt utfmyckad med Diaraanter. Pa hufvu- det bar ban en fimpel Turbant, men ofvanpa den var en groupe af Sdla Stenar , for at underhalla Fjader-bufken, fom beflod af Hager-fjSdrar.

Han var eljeft kladd likfom i en flags Frack med Dia- mants-knappar och fpanneh pa broftet. Denna flags Kladbonad far ingen aman bruka an Sultan, fom cj bar i Ar ; December. En dylik Pals fliger til 40 a 50 Pungar. Denna Kladnnd kallas Gabamza. Stor-Viziien ibd pa hoger om Sultan. Capudan Pafchan var i et horn af Salen pi dilbncs. PI vanftra fidan om Thronen , ftodo 4 unga hvira Eanuker. Sultan tycktcs afhora det med jynnerhg upmarklamhet. Stor-Viziren lemnade da et kort fvar.

NSr hon namnde Padischa. S nyo en bugning och gick ut baklanges. Under hela Audiencen behoUo vi allefammans hattarne pa hufvudet. Och vid detta tecknet flakta afven alia Husfader it Far , for at go- ra dct i famma ognablick fom Sultan, hvilket kal Vara lyckligt.

Men Mahometancrne faga , at det icke var liaac utan Ifmael. De rika Turkarne tilreda fin Vadiir lang tid forut; de kamma och tvltta hdnorn ; ban bor vara iiran vank. Dju- rct fynss ftorre an en Kalf; en fadan kan kofta of- Ar ; Februarius.

De 2 forra for hvar perlon ai ena ; men vid de 2 fenare kunna 7 per- loner , ,cke flera, deltaga. Deffa Djurs Mrg ar en indifferent fak. Kopman och en Turk: Detta bcvifar at furkarne hda Hgurer. Dock fcr man pS deras Skepp mg. Bo- ftandgi Balchi latt vid ftyrer.

Flere andre Batar vo- ro med i des folje, ib'and hvilka en var torn; den kallas Hynkar Tchekdcrefi eiler Sultans Galere , ock- fa med 13 par aiar. Roddarne i Sultans Bat bora vara mycket ikicklige. De 2 f6rfta,fom aro Sultan narmaft, kallas H-mladgi , och det ages: Sultan fteg ur Baten up pa et ftnrt tredackacir Skepp, hvareft var en rod Himmel upflagen, och Falr-Mufiquen. Sedan gjordcs en Klirban cller er Offer vid framftammen pi Skep- pct.

Vi fago huru Vaduren flaktades och blodet rann. Man gor detta Offer i Sultans namn , med boner til Gud ; kottet utdelas at dc fkriga. Des byggnad pabegyntes ior et. Bikftamrnen var myc- ket utfirad med forgyldt Bildthuggeri - arbcte och 5 Arabifke Infcriptioner ; midtuti ftod Sultans namn.

Man tillat ofs ej at komma nara Skeppct. Turkarne aro vithkeplige; ue tro at de Chiiftne fortrolla Skejipet, D. Manga Ja- nitfcharer gingo f ramfore , och fedan PoUka Suiten til fot och til haff.

Pa des hogra fida red en Tfchaoufch Bafchi. Inga andra gora bar offcnteligt Intag an. Ar et vac- kerc MSC. Denna Bibel har Agtiren nu aterfatt ifran Vcncdig, dk den varit utlanr. Arraenianerne i Venedif h fva giort en coilanon af Bibeln , for at fa en exaa verfion i da-as Spfak , och darfore famlat alia dc Armenian- Ika Handfkrifcer Com de kunnat fa.

Turkarne allka ej ih-- oelcs at lafa , och tycka mcr om handfl;rifne E6c- Ker. Besutom kunde man ej rrycka annat in pro- fa- -r-'i: Deffa flags Bocker debireras och lafis dock maft! Ibral ims Son har Srft Tryckeriet , men ar icke Mr. D, 24 At ; Apriu ,,g p. I Rotx, har ho L? I ar Forfattare , trykt i Venedig info! Denna Eok, pa LitteialGre- kifka, behagade mig myckcr, elcer ortei-nes bade gamla och nya nainn finnas dar; afvcn de Turkifka.

Deras fatt at, larta Bllsbalgen i rorelfe med fotcn, fui ekom mig' jbeqvamt: Karlen fatr pa marken och gaf lorelfe at en dubbel BI;lsbalg igenom et flrek falfadr vid fo- ten, under det ban aiberade pa annar med hander- EC. En timma efter mid- natt kom en Papas ellcr Grekiflc Praft och tilfade dem ; at ftiga up och intap,a fina ftallen pa Lack- tatne.

Be ftcgo up, gjorde fin Eon med mycketi bugning , kyite korfet med all ifvcr. Atfkillige gin' go lit pa Kyrkogarden och fatte fig pa grifterne, da? Nar de cfverlemna fig for hflfrigt at fin forg, komma de- ras Sllgnngar och bjuda til at hugfvala dem ; men man vcrkan ; de fortfara likafullr fin befiamda tid. Detta iH-uk ar ifran de g?. Man iilde ock- a Vaxljus. Hela Forlamlin- gen , Man och Qvinnor foljde efter med fina Ijus i handen; man gjorde.

Denna Gudstjenften mttetid h-St! I morgon finis Up flan del fen , afven mtte. Han citerade et ftalie ur Thu- cydides til bevis , at den moderna Grekiik;i pronun- ciation ar den ratra: Det ar ifran dcnna tiden fom Tiir- karne borja Hn Sommar; och fore denna tid foras icke Sult;;ns H;i hir ut; icke heller gar Flortan lu.

Det Sr ock 2 Propherer i H. Wlen , fom aldrig dodt, nemli. Men honom Kkjdrelkz, fammanblandande Mil och E. Det ar endaft vid Gudstjenften och Religion fom de folja Manan , fom utvifar deras Kyrko-clr.

Sedan jag a- fkadat Hafte-lagct, begsf jag- mig til P. Kyrkan ar dedicerad til S: Dar tag et for detta landec tamligen talrikt Bibliorhek; dar aro ock Grekifke Manufcripter; men de flalic aro Thsologiike; icke eller aro de i ord- ning; man far ingen ting igen efter Catalogen. Tag ville fe Homeri Manufcripter jfoni arc anforde i Car;ilogen, men fann dem ej.

Detra Bihliothck ar giordr vid detra Secuji borjan, fom en Marmor- Infcnpnon ofver dorren vifar; hvilken afven innc- haller et karpt Anathema ofver den fom borttager nagon Bok.

Dar ftar ibland annat: Man fkot manga Canon -fkott. Capudan Pa- fchnn begaf fig ifr. Sedan for Capudan Pa chan til l.. Capudan Pafchan bar ej litit iitfira Skeppen med de andra Magternes Flaggor , fom man gjort de forra arcn, da manhiflade Svenfk, Franfk, Engelfk m.

Man ta- ger dem i Ungern och ialjer dem i Aficn , dar man brukar dem at kora i akern med , eller at draga de- ras Arabas. Gjorde fedan en ritt ige- nom hela Ejub , anda til Marmora - hafvet och til 7 Tonien, hvilket utgor bafis af triangeln, fom Con- ftantinopel fornierar; de 2 andra fidor aro kantadc af vattnet.

Denna Ida ligger at fafta landet, och ar langre an de andra efter Mr Tournefort; men jiig tiJtror mig ej at ge honom 9 mil med Mr Tournefort - , och fom at hvardcra af de andra ger 7 mil ; aledes fkulle Conftantinopel hafva 23 mil i omkrets; men ar ej fS ftor, atminftone har ej ba- fen 9 mi!.

Jag foljde ofver ale tatt efter mu- ren , fom ar tamligen god och hog; den ar omgif- ven af en bred Graf, fom naftan ofvenilr ar be add och upodlad ; kar och dlr aro Torn, tamligen laga ; Mr Taiuxcfnrt jaknar anda til dylika Torn. Dar ar jnret Artilierie. Efter en gammal belkrif- ning ar der ifran Hafvet til fota vattnet i rat linca Pa andra fidan om Staden voro ofver ale Kyrkogardar ; vagen af tamligen god. Jag ijdf har val blott fett och exa- minerar 6; men den 7: Har och dar fes Grekiflce Infcriptioner pa Murarne m-d kors ; de aro infaftade i Muren pa Marmor- taflor.

Det aro 2 pa hilfva vagen imellan Adri-. Jag fteg af Haften , och gick ofver Grafven til fors. Jag drack af vattnct, fom ar taniligen frifkt , och fag atfkillige fml Fifkar fom fimmade af och an; hvilket i en fa flor Vattu-bas- fin kr aldeles naturligt; men man vil ock inbilla lanroget Folk, at de aro flekce pa den ena fidan.

Dar brinna under Gudsrjenften manga Facklorj i fan- ning behofs ock Ijus i et fa ftorr morker ; och med alt det opnas dock ej fornuftets ogon pa detta Fol- ket. Jag fardades fedan ofver de fkona fllten it Staden,- for in igenom alia de afvannamnde Porrar- re; och flutligen igenom Egri Capi , for at befe det fa kallade Conjiantini Palats , fom pa Turki- ika heter Tekir Serai , och ligger in i Staden imel- lan Egri Kapi och Ederne Kapiifi; nar jag fragade vagen af en Turk pa gatan , fVarade mig en Qvin- na ifran fonfler-jaloufierne i et Hus och fade; at Te- kii' Serai vore mycket nara darintil , fame vifade mig vagen.

Det ar ct gammalt Stenhus , med 10 G6- thifka Colonner och Hvalf; nu for tiden arbetar man dir Gull- och Silfver-Galoner j det 5r Arme- nianer fom bo dar. Polycarpo llnte mig P. Denna Bok ar rar, Sfven i Conlhmtinopel. Gyllius hitfandes af Kon. Frans I i Frankrike , at efrerloka eller uphandia gamla MS3.

I bans tid fun- nos atfkillige Monumenter, fom nu mera ej 5ro til. Tio pcrfoner inalles voro nirvarande och behjelplige vid min Toilette; ct nog anfenligt antal for ea Philo- loph.

Han far Ru- be! Han har endaft tre timmar at fyfsla om dagen. Han far tilfSlle at tala med Kcjfarinnan fjelf en glng manat- igen; ty hon har den goda vanan at dl befoka Scho- Ian och fe Uagdotnen. Han fade fig var. Harril kunde jag annu fjelf lagga flere, men vil ej uki hordnn. Turkifka och Grekiflca , och kanner val de Grekifke Auftores Clr. Polycarpo, for at befe de Q kallade Bla- rA.. Ingen annan fSr dSrifran ftiga til ha t. Man kallar den Bikek TafcU. Vi betraktade ftSIlet fordom k.

Grckerne anfc den for undergorande; vatt- net har en fait fmak. BjSrnstahls Resa; Del; 5. Man arbetar Svafvd hSr om Vintren ; atven Galoncr. Murarne pa detta Palatfet aro ganfka tjocka och ftar- ka. I gran kapet bo manga Judar; dar ar ock ct Glasbruk , hvareft man gor Boureillcr m. Polycarpo torde til mig en annan Munk ifran Faros, vid namn Gregorios Zenos , lorn ar kiinnig, ifven i Italienflcan, och bar vant i Italien. De kalla dcm ockfa Voltairia- ner; vilja refutera dem med Davids Pialmer.

Pa- triarchen med Biflcoparnc har utfardat et Herda Bret i denna fmaken, for at varna fina Trosforvanter i Moldau och Wallachiet ifran denna farliga Scaen, D. Den forfta , narmaft til Conftantinopel , kallas Proti ; den andra Antigo- nia , hvareft ir en ftor By af famma namn ; den trcdje ar Chalki.

Deswtom aro 3 a 4 andra fma Oar , fom blott aro Klippor, bcllgnc imellan Antigonia och Chalki. Den- AT J; Junius. Treeuighets, hvareft 5ro Grekiflcc MSCr. Han affattes for flcra ar , och tilbringar nu fin alderdom pa denna 6. Da jag tog affiled af honom , omfamnade han mig och kyfte pannan.

Hans Brors- dottrar voro hos honom ; da voro nyfikne och rSs- Vife efter Grekinnornas plagfcd. Detta Frimtimer rokte Tobak, och yar en oblyg Qvinna. Urfigterne pa denna 6 Sro tacka; i fynnerhet har S: Nara vkl Kloftret ar en Engelflc Am- baffadeurs graf, ncml.

Stenen ar upreft A: Des Epitapbiura afcopiera- des. I fin ungdom gaf han en fumma penningar at en okand fattig. Det var en disgracierad och exilerad Piifcha, fom leFdc incognito i en Tiagard i Pera , ock fom ikickadc ut fin Betjent at aija fina Nasdukar for at kopa fig brod. Denne Pafcha blcf nagra veckor dariif- tzv Stor-Fizir, och fande fin Drang at npfoka Pa- nagiotes, fom da blef Portens Drogman; ifran den tiden tar inan altid Chriftna til denna fyflan. Han ar begrafven har i S: Des Graffkrift co- pierades.

Treenighets-Klojlret , fom 'har vacker utfigt, och ar belaget midt emot Byn Antigonia. Har fyns ockfa Conftantinopel och Afien. Ia medfarne af fuktigheten. Deffa Handfkrifrer aro allcfammans Grekiflce , omkring ; de i Ve-. Har aro ock Evangelierne och Pauli EpiCr- lar.

I en volume fom inneholl N. Dar var ack en Hommis Mfcr. Ej ar tvifvclsmal, det jn har vor- en god fliurd ar gora, om man hade tid at gi-afva och nagon til hjelp ar fkofla bort ftofter, Efter areiknmrtcn tii Pera gjorde a nyo befok 1 Phenar: Hr M- coho Caratzia, om hvilken jag forr namnt , kom af- ven dit, och hade med fig de irekijka Ferfcrne, gjor- da i Sverige ofver Tiirkiflca Ambaffadeiircn.

Tuneliiis ar dartil Auaorj de aro trykte 1 Stockh. Det ar endaft 28 verier Grekifk Hexameter, och trohgen fkuile ej Homerus finna daruri r-ycken xmak, om han ater kom och lafte dem ; men det ar nog af. Hr Caratzia ikankte mig et exen.

Det 5r den iorfte Mide iag feit f. Jng Linte honom det Greki- ika Bieivet til Koii. Gultaf Adoiph , lorn jag tillat honom afflcrifva, ci-iuru detta brcf ar ec delit-at do- curtient, och kiinde medfora eLika folgder for Gi'e- kcrne , oin dct blelve almant bekart.

Po- lycarpo, Hr Nicolao Caraizia , Porter. Han har gjordt dcr. Bifkopen af Anchial, benamnd jfoaci,iiH. Denne Preku ar val kunnig i litterala GrekJfkan; bar forut varit Profellnr- ar enogd , meli fer battre an manga fom hafva tva ogon. Han har ofverfatt de 9 Bockerne. Dit kom ock- fa den larde men fartige Hr Sergios. Vi talade om at- fltilliga amnen, i fynnerhet om Grekifka Litieramrens nuvarande tiiftand haiftSdes. Grekilka Nationen lig- ger under Turkarne"!

Var Iter med P. Den nndra , trykt i Bucba- relt T 1 4: Den bar m5nga 'nrerefTanta f: D5r Sr deu afVannSmnde Dofithem begrafven. Han dog d. Marmor,iitantorkyrk porten, nSra vid kalian. Jag aft'krcf Infcriprionerne he! Fianciico Cannes ; den befl-ar afsjs 1". Den ar curieule for den vulgaira Arabifkan, fom man daraf kan lara fig j men bvad den Litrerala aniitlr , ar dsn ej complecte i iynner- her bvad conjugationerne angiir.

Det ar ec gammak bruk och drufvorne ara afven vid denna tiden val mocna. Praiten bor forft valfigna druf- vorne i kyrkan. Men niit egenteliga foremal var at afcopiera de Gre" kiika Infcriptionei-ne pa Seraiiie - muren , fom jag bicf varle forfta dagen vid min hitkomfl.

HIr och dar aro fragmenter af deffa Infcriprioner. Nagrc Iro afven complerte. Vid Hojler- Capt, eller den porten, fom gar til Seraiiie -tragiirden, ar en lang tamligen vll conferverad Infcription.

Hela Infcriprion intager en- daft en rad langs at muren. Korfen och de 2 for- fta orden hafva blifvit litet forderfvade, ty man har ofverftrukit dem mcd kalk. Sedan aiervande och gick in igenoin porten Hapr Capufi kallad: Seraillens bygnader Jigga pa hogden af en klippa. Vjd ucgaendet af- Ikref den langa afvannamnde Inlcriptioncn. Gre- kernc, lorn voro pa ftallet, omgafvo mig och fkym- de fore, at ej Turkarnc matte fa fe min bok, och at jag affkref Infcriptionen.

Jag fag Canonernc, ibJand flere den, medelft hvilken man vunnit Staden Bapdad: En Cantar ar 44 Ockor. Dar ar forft ea gard hvare t nl vanfter fes denne Vizirs graf, foin Sr af vacker marmor, i landets I'mak, omgitven mid gallerverk och atfkillige trad. Bibliotheket ar pu- blikt. Det ar en aflkild. Bibliothcks-forftugan ar en flags liten Mos- quee med fin Kibla.

Jag lag flere Turkar dar gora lina boner. Uti Biblioiheket aro alia murarne och kupan fullkrifne med Arabiflta Infcriptioncr, och i taket hSnga atfkillig. Emellan gallerverket och fkapen ar en cnmmod paflage, for at kunna ga rundt omkring. Rummct ar fnygt garnerat med martor , tapeter , kiidJar och bankar til deras beqvamlighet, fom vilja ftudera dar. Dar var myc- ket folk, I'om fatt pa golfvet, cfrer landets fed: Men deras art at hilla pappcrct pa knaet ellcr i handen forefallcr befynnorligr.

I hela rummet fins ej nagot bord. Den ar indelt efter Vecenfkaperne. Mati iade mig, at detta icke 5r der enda almanna, Htaa at et annat aA'en finnes vid Muhammeds Mofqm'e , utom flere. UQt var luftigt le Turkarne, ga och komma, lafa och ikrifva. Nu i Ramnzan arc de alia faftande, hvilket gor dem mulne och vid elakt humeur. Har i rumet var afven en pendule, loia llog timmarne pa Turkifka letter.

SI Inart iolen var nedgangen afbrot min Turk Faftan pa det fattet, at han tog fnus forft ur fin egen och ledan ur min dofa. Sedan kopte han et varmt brod, och darmed gingo vi til en Turkifk eller rStrare lartar. Anteligen fanvs hos den af- vannamndc en portion Dolma och en Ris-loppa om cj var elakj han flog Citron -laft pa bagge delKi rattcrne. Emin EfFcndi at Dolma med han den, och Ris'foppan med en trafked, och til en del drack han den; ingen ervett fanns , cj eller duk.

Man framflaide de 2 koppar - fpillkiimmarne pa en rund tennfkifva , fom tjente i Itallec for bord , ,och denna fkifva var fatt pa SofFan, hvareft dukcn var, pa hvilken man fatt, Sedan Emin EfFcndi ipifat kom en B: Emin Effcndi tvattade handerne , anfigtet och fkagget ofver en Baffin.

Hela maltiden koftadc ej mer an 2 paras, och brodet hade koftat en; laledes at min Turk fig matt for 3 para, fedan han faftat en hel dae; och dar var anda mat ofver, fom han ej for- madde med at fortara. Sedan folgdes vi til et CafFe- htK, nara vid St.

Sophia, dax jag traSlerade honom med CafFe och pipan. Vi gingo darifran til St. Sophie, och fom jag aldrig fett detta vackra tempel inuti, vaeadc jag nu at ga dit in med Emin EfFendi.

Jag fag de ftora Porphyr-Colonneme. Jag matte breddcn, ffflm hm vara 94 af mi- na fteg; falcdes ar decra Tempel pa liingt nar ej fa ftorc Ibnn St Petri Kyrka i Rom. Hela golf- vet ar af Marmor, men dec fer ut fom mattor och tapeter, ganlka fnygt. Inga Qvinnor fagos i Tem- plet, ty det ar dem ej nllatetj dec gifs dock de fom ga dit, men man anfer ladana fafom ficokor. Jag fag en qvinna gora fina bower och bugningar i forftugan.

Jng fann hos honom iria och ocvungna maner; han har. Vagen var ling och vi palicrade -Icikiiligc Mosqueer; af - en den Colonnen, iom pa Turkiika herer Diketi Tafch; Frankerne kalla den, la Calonne brtdi'e. Den har en trappa inuti Hkafom Coionnerne 1 Rom. Mina ledlagare forde mig til et Mile vid SoUimanie. Men ncdre i St. Ier gerna at andrj Franker; men penningen gor a! Jag har dock denni natt fett fa manga cnrieufa fiker utan at be- tala nagon llyfver; och faker fom naltan aro omoj- lige at djeft fa fe.

Vi gingo fedan tilbaka til The- riakis bod-ir, och fitte oCs i en, dar jag undfagnade mina ledfigire med Caffe, Tobak och Sorbert. Var Turk Dcrwifch Mabhmud EfFendi tog afflced afofff, och vi pafTerade forbi Gamla Seraillen, dar jatr fag "langa kittlar i hogar bredevid muren ; de tilhora Xmitfcharerne', och lages, at om man ror vid deffa kittlar blir man Janitfchar par force.

October dejta danska män nätdejting 60 year I denna dejting hur länge Kategori: Soffgrupp - Göteborg, Västra Göteborg. October dejtingsajt unga aktiesparare nätdejting mail login I denna den bästa dejtingsidan Kategori: Ring, läser inte meddelanden. October nätdejting golf id bra dejtingsida unga kaadhalum I denna dejtingsajt ungdom yngre Kategori: Kawasaki Ninja H2 - Haninge.

October vilka dejtingsidor är bäst jobbchans vilka dejtingsidor är bra I denna dejta i växjö Kategori: Apple Watch Series 2 42mm - Göteborg, Innerstaden. October dejtingsida för skilda nätdejting omsättning omx I denna dejting 50 gratis foto's Kategori: Matbord köksbord björkfanér x70 October thai date palm dejting app sverige wiki I denna bra dejting app iphone Kategori: October vilken dejtingsajt passar mig aftonbladet marie hagberg dejtingcoach I denna bra dejtingsajt för äldre Kategori: October vilken dejtingsajt är bäst online dejta ex operationsinstrument I denna dejtingsajter bäst i test cykel Kategori: October dejtingsajt för rika personer wiki dejtingsajter test veterinaria I denna date y appointment Kategori: October gratis date mp3 date effective definition I denna prata i telefon med dejt Kategori: October date definition sql.

Tvättmaskin med torktumling - Nynäshamn. October dejtingsajter andliga guider date night outfit ideas polyvore I denna dejt outfits Kategori: Peugeot partner 2,0HDi boxline mil drag Läs Blockets tips för en trygg

Här hittar du damkläder från bl.a. Pernilla Wahlgren Collection. Vi hoppas att du hittar vad du söker! Övervaka de största svenska handelssidor. Vi kommer att hitta det du söker efter - och kommer att skicka ett e-postmeddelande när det finns ett resultat, så du behöver inte fortsätta söka efter den. fabulousdown4allb7.cf is 6 years old. We haven't dedected Alexarank. You can update report in the following button. SLD (Second Level Domain) length is too long for SEO and memorable.